Kinh tế – xã hội TPHCM 6 tháng đầu năm 2022 tiếp tục tăng trưởng

Ngày 20/6, Cục thống kê TPHCM cho biết, tình hình kinh tế – xã hội TPHCM tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022 có tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 3,82%.

Cụ thể, ở lĩnh vực thuế sản phẩm, trợ cấp sản phẩm tăng 2,03%, thương mại dịch vụ tăng 4,83%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,77%; công nghiệp xây dựng tăng 2,23%.

Ở lĩnh vực thương mại và dịch vụ tháng 6 đạt 99,657 tỷ đồng, tăng 41,1% và 6 tháng đầu năm đạt 556,488 tỷ đồng, tăng 6,2%.

Vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn 6 tháng năm 2022 đạt 140,275 tỷ đồng, tăng 8%.

Scroll to Top