Mục đích - yêu cầu

– Xác định nhiệm vụ xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Thành phố Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người thành phố xứng đáng với thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.
– Nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về công tác dân vận gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từ thành phố đến cơ sở nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu trong Chương trình hành động của Thành ủy về “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh”.
– Việc “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh” trong hệ thống dân vận phải được phát động, chia sẻ, lan tỏa rộng rãi và kích thích được phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Đối tượng tham gia

Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thành phố đang tham gia hoạt động phong trào tại các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Nội dung

Sưu tầm tư liệu, những lời kêu gọi, lời nói, những mẫu chuyện, bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác dân vận; hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào các giới gắn với công tác dân vận.

Hình thức tham gia

Thực hiện đồ họa thông tin (inforgraphic).
– Đối với tư liệu: là tư liệu thật, được phục hồi nhưng không chỉnh sửa.
– Đối với những lời kêu gọi, lời nói, mẫu chuyện, bài viết: khuyến khích đính kèm hình ảnh minh họa liên quan.
– Đối với hình ảnh: sử dụng hình ảnh thật, có chú thích, giới thiệu về sự kiện liên quan đến hình ảnh.

Thời gian tham gia

Thời gian nhận sản phẩm từ nay đến ngày 25/9/2022.

Sản phẩm tham gia gửi về Ban Dân vận Thành ủy thông qua chuyên mục “Sưu tầm tư liệu, hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác dân vận” trên trang thông tin điện tử https://danvankheo-ketnoithongtin.vn.
Lưu ý: Sản phẩm ghi rõ họ tên, đơn vị, số điện thoại và địa chỉ liên hệ, dung lượng Infographic gửi về tối đa 10MB.

Triển lãm trực tuyến

Gửi tác phẩm tham gia

Lên đầu trang