Lễ phát động Phong trào Phát huy sức mạnh toàn dân phòng, chống dịch COVID-19