Đảng ủy Khối ĐH, CĐ TPHCM nâng cao nhận thức về việc thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày 17/10, Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe TS. Lê Thị Thúy Hương, Đảng ủy viên, Trưởng Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Luật TPHCM giới thiệu về phương pháp tiếp cận, những nội dung cốt lõi, quy định mới của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; thực trạng và giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác dân chủ ở cơ sở tại các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM.

Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên trong Khối hiểu rõ Luật Thực hiện dân chủ cơ sở, giúp nâng cao nhận thức về việc thực hiện dân chủ ở cơ sở cũng như các quy định pháp luật về lao động. Trên cơ sở đó, cán bộ, đảng viên tham gia tuyên truyền và thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị và nơi cư trú, nhất là tham gia thảo luận, ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát các vấn đề ở cơ sở theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật, góp phần thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, bà Nguyễn Thị Là, Phó Bí Thường trực Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội các cơ quan, đơn vị tiếp tục và thường xuyên quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trong đó chú trọng nâng cao nhận thức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt là người đứng đầu trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn việc thực hiện dân chủ ở cơ sở với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm góp phần ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của từng cơ quan, đơn vị.

Phó Bí Thường trực Đảng ủy Khối cũng đề nghị các đơn vị chủ động rà soát, nghiên cứu, kịp thời sửa đổi, bổ sung Quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ quan, đơn vị theo quy định tại Nghị định 04 ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, theo Thông tư số 11 ngày 19/5/2020 của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập và theo Nghị định 145 ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Scroll to Top