Tham mưu và dân vận tốt: hiệu quả công việc nâng lên

Hôm nay (9-9), Hội thi cán bộ “Tham mưu tốt – Dân vận khéo” TP.HCM bắt đầu, kỳ vọng về sự thay đổi và nâng cao chất lượng tham mưu và kỹ năng dân vận của cán bộ trong công việc hằng ngày.

Cán bộ trẻ tiếp và hướng dẫn người dân hoàn thành hồ sơ thủ tục hành chính – Ảnh: Q.L.

Trả lời Tuổi Trẻ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan – thành viên ban chỉ đạo hội thi – nói:

– Một cơ quan chỉ hoạt động có hiệu quả khi cán bộ, công chức tham mưu tốt theo vị trí việc làm của mình. Dân vận tốt sẽ góp phần xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và chính quyền, nhất là trong tình hình mới hiện nay.

Ông Võ Văn Hoan – Ảnh: TỰ TRUNG

Mỗi cán bộ phải gần dân, hiểu dân, học dân, trách nhiệm với dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin.

Ông VÕ VĂN HOAN

Đáp ứng được yêu cầu

* Chất lượng tham mưu của cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, thực hiện nhiệm vụ hằng ngày trong bối cảnh công việc tại TP.HCM thường quá tải ra sao, thưa ông?

– Nhìn chung, chất lượng đội ngũ cán bộ tham mưu ở các cơ quan tại TP.HCM có trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. 

Tuy nhiên đi đôi với thực trạng khối lượng, cường độ và áp lực công việc ngày càng nhiều, vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức chưa mạnh dạn và chủ động trong tham mưu, thiếu tính bao quát trong đề xuất, phần nhiều giải quyết sự vụ, viết báo cáo, chưa tập trung vào tham mưu chiến lược.

Đội ngũ trẻ nhiệt huyết, có năng lực, rất năng động, sáng tạo nhưng thiếu kinh nghiệm và kỹ năng công tác, bị hạn chế nhiều về thời gian nghiên cứu (chủ yếu được phân công giải quyết công việc sự vụ), hoặc chưa được định hướng, tạo điều kiện thực hiện nhiệm vụ quan trọng cũng khó có cơ hội phát triển nhanh, vượt bậc. 

Cùng với việc tạo môi trường, cơ chế thúc đẩy đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, sáng tạo và bảo vệ cán bộ, cần phân công phân cấp gắn với giao quyền, ràng buộc trách nhiệm.

* Trước tình hình có cán bộ xin thôi nhiệm vụ như hiện nay, TP.HCM đã động viên họ yên tâm công tác và cống hiến thế nào?

– Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tại TP.HCM giai đoạn 2021-2030 đề ra mục tiêu: “Xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định; xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo của TP ở các cấp, các ngành, các lĩnh vực có đức, có tài, ngang tầm với nhiệm vụ phát triển TP, đất nước”.

TP đã nghiên cứu các giải pháp, chính sách để nâng cao động lực công tác, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của TP.HCM giai đoạn 2022-2027, kế hoạch phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức TP.HCM… góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến, khát vọng đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp.

Làm sao để tính năng động, sáng tạo vốn có chuyển hóa thành phẩm chất nổi trội của cán bộ, công chức, viên chức TP, cũng là cơ sở để bảo vệ cán bộ, công chức, viên chức dám nghĩ dám làm. Chúng tôi cũng kịp thời ghi nhận, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có ý tưởng, đề xuất đổi mới, sáng tạo phù hợp với yêu cầu thực tế, đóng góp xứng đáng vào xây dựng, phát triển TP nhanh và bền vững. TP còn có đề án để tạo động lực, khuyến khích và giữ chân cán bộ, công chức, viên chức, người có tài làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước

Tham mưu và dân vận tốt: hiệu quả công việc nâng lên - Ảnh 4.
Thực hiện công tác dân vận qua việc hỗ trợ sinh kế cho hộ gia đình trẻ khó khăn – Ảnh: Q.L.

Có gần mới hiểu dân

* Ông cho rằng đâu là khâu yếu, cần cải thiện trong thực hiện vai trò tham mưu, dân vận của cán bộ chúng ta?

– Bên cạnh kết quả đạt được, công tác dân vận ở một số đơn vị, cơ quan nhà nước vẫn còn hạn chế, bất cập trong quán triệt các quan điểm về công tác dân vận, chưa thường xuyên nắm bắt tư tưởng và dư luận xã hội. Sự quan tâm của lãnh đạo chuyên môn thiếu cụ thể; không ít nơi cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc cũng như hiểu rõ vai trò, nội dung công tác dân vận gắn với quá trình thực hiện nhiệm vụ; thiếu cán bộ chuyên trách làm công tác dân vận.

Việc lấy ý kiến người dân tham gia xây dựng cơ chế chính sách, đề án, dự án, chương trình phát triển kinh tế – xã hội chưa được quan tâm đầy đủ, kịp thời nên quá trình triển khai còn vướng mắc, thậm chí không sát thực tiễn, kém hiệu quả và gây lãng phí về kinh tế. Còn tình trạng cán bộ quan liêu, chưa lắng nghe ý kiến, chưa thực sự gần dân, trách nhiệm thực thi công vụ còn yếu.

Tôi cho rằng cần nghiên cứu lý luận, tổng kết và giải đáp kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra, nhất là xây dựng và củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền để tham mưu các chủ trương, chính sách phù hợp, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới.

Song song đó, giám sát chặt chẽ việc thể chế hóa quan điểm, chủ trương về công tác dân vận; kiểm tra, đánh giá người đứng đầu về quy chế dân chủ cơ sở, nhất là minh bạch về chi tiêu tài chính công, quản lý tài sản công, công tác tổ chức cán bộ. Cũng cần chú ý xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa công sở, phong cách cán bộ dân vận trong các cơ quan nhà nước, sao cho mỗi cán bộ phải gần dân, hiểu dân, học dân, trách nhiệm với dân; nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin.

Hai bảng thi đấu

Hội thi dành cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan chính quyền, Đảng, các tổ chức chính trị – xã hội và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tại TP.HCM. Hai bảng thi gồm: công tác tại khối các cơ quan chính quyền (bảng A), công tác tại khối các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị – xã hội (bảng B).

Ngoài tìm hiểu các quy định về pháp luật liên quan cán bộ, công chức, viên chức, hội thi còn hướng đến việc xử lý các tình huống gắn với thực tiễn hằng ngày trong xử lý, giải quyết công việc. Trong đó, trọng tâm là thái độ, tác phong, hình thức giao tiếp ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với người dân, doanh nghiệp, khả năng thao tác với hệ thống dịch vụ công trực tuyến ở các mức độ của các lĩnh vực.

Hội thi do Ban dân vận Thành ủy, Sở Nội vụ và Thành Đoàn TP.HCM tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ban dân vận Thành ủy và Ban cán sự Đảng UBND TP.HCM.

QUỐC LINH thực hiện

Scroll to Top