Kế hoạch số 30-KH/BDVTU ngày 24/7/2021 của Ban Dân vận Thành ủy

Kế hoạch số 30-KH/BDVTU ngày 24/7/2021 của Ban Dân vận Thành ủy, kế hoạch thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU ngày 22/7/2021 về tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Scroll to Top