BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Có thể là hình ảnh về 3 người và văn bản cho biết 'BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ TRÊN MẠNG Xà HỘI (Ban hành kèm theo Quyết đ»nh số‘: 874/QD-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) MATAA #ThaiTriên TháiTriên'
Có thể là hình ảnh về 4 người và văn bản
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ TRÊN MẠNG XÃ HỘI መ PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG -… 1. Phạm vi áp dụng Bộ Quy tắc: Các hành vi của cá nhân, tổ chức trên mạng xã hội. 2. Đối tượng áp dụng: Bộ Quy tắc áp dụng cho 03 nhóm đối tượng: Cơ quan nhà nướ»c, cán bộ, công chức, viên chức, người động trong cơ quan nhà nước dụng mạng xã hộ»i; (i) Tổ chức, cá nhân khác sử dụng mạng hộ»i; (iii) Nhà cung cấp dịch vụ mạng hội tại Việt Nam. TháiTriên'
Có thể là hình ảnh về văn bản
Có thể là hình ảnh về văn bản
Có thể là hình ảnh về văn bản
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản
Có thể là hình ảnh về văn bản
Có thể là hình ảnh về văn bản
Scroll to Top