LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CÔNG TÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO NĂM 2023

Tài liệu tham khảo

1. HỆ THỐNG TỔ CHỨC, CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC, GIÁO LÝ, GIÁO LUẬT, NGHI LỄ CỦA CÔNG GIÁO VÀ TIN LÀNH – TS. TRẦN KỲ ĐỒNG

2. HỆ THỐNG TỔ CHỨC, CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC, GIÁO LÝ, GIÁO LUẬT, LỄ NGHI CỦA PHẬT GIÁO – TS . DƯƠNG HOÀNG LỘC

3. HỆ THỐNG TỔ CHỨC, CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC, GIÁO LÝ, GIÁO LUẬT, NGHI LỄ CỦA CAO ĐÀI, PHẬT GIÁO HÒA HẢO, HỒI GIÁO – PGS.TS HUỲNH NGỌC THU

3. TẬP QUÁN, TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC CHĂM ISLAM – PGS.TS TRƯƠNG VĂN MÓN

4. TẬP QUÁN, TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC CHĂM, KHMER – TS. NGUYỄN KHẮC CẢNH

5. NHỮNG NỘI DUNG MỚI VỀ ĐƯỜNG LỐI, QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỀ TÔN GIÁO

6. NHỮNG NỘI DUNG MỚI VỀ ĐƯỜNG LỐI, QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỀ DÂN TỘC

7. CĂN NGUYÊN THÁNH ĐƯỜNG HỒI GIÁO MUSULMANE MỘT TRUNG TÂM HỒI GIÁO QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM

8. DI TÍCH KIẾN TRÚC NGHẸ THUẬT CẤP QUỐC GIA – HỘI QUÁN NGHĨA AN

9. NỘI QUY LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CÔNG TÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO NĂM 2023

10. MỘT SỐ THÔNG TIN TRAO ĐỔI

11. TẬP QUÁN VÀ TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC HOA – TS. ĐẶNG HOÀNG LAN

12. LỊCH HỌC CHÍNH THỨC – LỚP 2023

Scroll to Top