Ban chỉ đạo Thành phố về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tổ chức giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023

Thực hiện Chương trình công tác số 04-CTr/BCĐQCDC ngày 06 tháng 3 năm 2023 của Ban Chỉ đạo thành phố về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch số 31-KH/BCĐTP ngày 19 tháng 5 năm 2023 về việc tổ chức giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở từ ngày 06 tháng 7 năm 2023 đến 11 tháng 7 năm 2023, tại các đơn vị: Quận ủy Quận 4 và Đảng ủy Phường 10 Quận 4, Đảng ủy Tổng Công ty Công nghiệp Sài gòn – TNHH MTV và Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất, Huyện ủy Cần Giờ và Đảng ủy Thị trấn Cần Thạnh.

Đoàn giám sát do đồng chí Ngô Văn Luận – Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Thường trực Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn cùng với đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, Thường trực Ban Chỉ đạo làm Phó đoàn với các thành viên là tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo thành phố về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tại các buổi làm việc các thành viên đoàn giám sát và đồng chí Ngô Văn Luận – Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Thường trực Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn kết luận tập trung xoay quanh các nội dung:

Đoàn giám sát, giám sát tại Đảng ủy Tổng Công ty Công nghiệp Sài gòn – TNHH MTV và Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất,

– Đối với Quận, huyện, Phường, xã, Thị trấn: Cách làm, kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các văn bản của Trung ương, của Chính phủ, của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo các loại hình. Việc ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả tổ chức thực hiện: củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo, rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc; công tác kiểm tra, giám sát; tập huấn bồi dưỡng; công tác tiếp xúc, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo,… minh họa một số cách làm hiệu quả. Các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp, việc cải cách thủ tục hành chính gắn quy chế dân chủ ở cơ sở. Việc thực hiện chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”và 2023 “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”. Công tác phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội trong tuyên truyền, vận động, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; việc thực hiện quy ước cộng đồng dân cư; việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở phường, xã, thị trấn, khu phố, ấp, tổ dân phố,…

– Đối với doanh nghiệp: Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc trong quán triệt, triển khai và ban hành văn bản thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ của Thành ủy, và Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc. Kết quả việc tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ, việc  xây dựng và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, các nội quy, quy chế, quy định,… của doanh nghiệp. Công tác củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo, rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc; công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tập huấn bồi dưỡng; giải quyết khiếu nại, tố cáo. Công tác phối hợp giữa chính quyền với tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong tham gia thực hiện công tác giám sát; phối hợp tổ chức hội nghị người lao động, hội nghị đối thoại, chăm lo cho người lao động.

          Thông qua công tác giám sát, mong muốn của tổ công tác sẽ đánh giá những kết quả đã làm được, phát hiện cách làm, kinh nghiệm hay ở cơ sở, thấy được những hạn chế, khó khăn, vướng mắc để nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời, đồng thời nghiên cứu, đề xuất Ban Chỉ đạo thành phố có chủ trương, định hướng nội dung thực hiện quy chế dân chủ sát hợp với thực tế ở địa phương, góp phần giúp việc thực hiện Luật dân chủ ở cơ sở ngày càng hiệu quả, đi vào cuộc sống trong thời gian tới.

Hồ Tấn Đạt

Lên đầu trang