QUẬN 3 HƯỞNG ỨNG HỘI THI CÁN BỘ “THAM MƯU TỐT – DÂN VẬN KHÉO” NĂM 2022

Thực hiện Thông báo số 23-TB/BDVQU ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Ban Dân vận Quận uỷ Quận 3 về Hội thi Cán bộ “Tham mưu tốt – Dân …

QUẬN 3 HƯỞNG ỨNG HỘI THI CÁN BỘ “THAM MƯU TỐT – DÂN VẬN KHÉO” NĂM 2022 Đọc tiếp »